Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny - Łódź, ul. Łączna

OGŁOSZENIE


Syndyk masy upadłości Anny Madany jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Łącznej 7 m. 169,

dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1M/00240311/1 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

 

1. Cena wywoławcza 177 000 zł.

2. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 23 marca 2022. do godz. 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Anny Madany, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyk Barbara Petryniak-Sidowska 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 60 1020 3408 0000 4102 0397 8871.

4. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

5. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

6. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu 24 marca 2022r. o godz. 12.00. Z komisyjnego otwarcia ofert syndyk sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

9. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

10. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

11. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

12. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

13. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

14. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.

15. Przedmiot przetargu można oglądać w  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt tel. 796 230 362, 602 717 066. Szczegóły na: upadlosci.sidowski.com.pl
 

Do pobrania:

1. Operat szacunkowy

2. Regulamin przetargu

3. Wzór oferty

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.